Samenwerken

We werken aan wonen in het Westerkwartier. Het is onze taak om goede en betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te stellen. Maar we vinden leefbaarheid, een prettige woonomgeving en het woongenot ook belangrijk. Als woningcorporatie leveren we daar een bijdrage aan. We zoeken de samenwerking met de gemeente, met de dorpen, de huurders en met onze partners van welzijn en zorg.

Prestatieafspraken met gemeente en huurders

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met de gemeente en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Wij maken de afspraken met het Huurdersplatform Westerkwartier en de gemeente Westerkwartier. De afspraken worden op papier vastgelegd en gaan over onderwerpen die met sociale huur te maken hebben. Bijvoorbeeld over:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • betaalbaarheid van de woningen;
  • huisvesting van bepaalde doelgroepen;
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.
Ondertekening Prestatieafspraken voor 2019 door vlnr Joukje Scholte, namens het platform, wethouders voormalige gemeenten: Fred Stol,  Zuidhorn, Sjabbo Smedes van Grootegast, Ben Plandsoen van Leek,  Jan Vos namens Marum, Janneke Klijn van Wold & Waard
Ondertekening Prestatieafspraken voor 2019 door vlnr Joukje Scholte, namens het platform, wethouders voormalige gemeenten: Fred Stol, Zuidhorn, Sjabbo Smedes van Grootegast, Ben Plandsoen van Leek, Jan Vos namens Marum, Janneke Klijn van Wold & Waard

Huurdersplatform Westerkwartier

Het Huurdersplatform Westerkwartier is er voor de huurders van Wold & Waard. Het is als huurdersorganisatie de formele gesprekspartner van Wold & Waard. Wij hechten veel waarde aan het betrekken van huurders bij het beleid en beheer van Wold & Waard. Daarom hebben afgesproken samen op te trekken, zodat wij elkaars belang en doelen kunnen versterken.
Meer informatie leest u op Meedenken in het Huurdersplatform. Het platform heeft ook een eigen website: www.huurdersplatformwesterkwartier.nl.

Samenwerken met maatschappelijke organisaties en dorpen

Goed wonen is meer dan een huis alleen. Ook onderwijs, werk, maatschappelijke deelname, welzijn en zorg moeten goed geregeld zijn. De invulling daarvan is niet aan ons. Maar we voelen ons wel betrokken en zoeken daarom de samenwerking met partners op deze terreinen. Op de pagina 'Fijner wonen dankzij fondsen en instanties' informeren we huurders over de mogelijkheden. 
Wold & Waard zoekt ook het contact met de dorpen. Veel dorpen hebben een dorpsvisie opgesteld. Deze vormen een belangrijke basis voor onze vastgoedvisies.

Samenwerken met andere corporaties

We zoeken steeds meer de verbinding met andere woningcorporaties in de omgeving. Omdat je kunt leren van elkaar, maar ook omdat we efficiënter en voordeliger kunnen werken als we het samen doen. Met woningcorporatie Woonborg werken we samen op het gebied van ICT. We hebben een gezamenlijke helpdesk en nieuwe projecten pakken we samen op.