Samenwerken

We werken aan wonen in het Westerkwartier. Het is onze taak om goede en betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te stellen. Maar we vinden leefbaarheid, een prettige woonomgeving en het woongenot ook belangrijk. Als woningcorporatie leveren we daar een bijdrage aan. We zoeken de samenwerking met de gemeenten, met de dorpen, de huurders en met onze partners van welzijn en zorg.

Prestatieafspraken met gemeenten en huurders

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Wij maken de afspraken met het Huurdersplatform Westerkwartier en de gemeenten in het Westerkwartier. De afspraken worden op papier vastgelegd en gaan over onderwerpen die met sociale huur te maken hebben. Bijvoorbeeld over:

  • nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • betaalbaarheid van de woningen;
  • huisvesting van bepaalde doelgroepen;
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.
Ondertekening Prestatieafspraken voor 2019 door vlnr Joukje Scholte, namens het platform, Fred Stol, gemeente Zuidhorn, Sjabbo Smedes van gemeente Grootegast, Ben Plandsoen, gemeente Leek,  Jan Vos namens gemeente Marum, Janneke Klijn van Wold & Waard
Ondertekening Prestatieafspraken voor 2019 door vlnr Joukje Scholte, namens het platform, Fred Stol, gemeente Zuidhorn, Sjabbo Smedes van gemeente Grootegast, Ben Plandsoen, gemeente Leek, Jan Vos namens gemeente Marum, Janneke Klijn van Wold & Waard

Huurdersplatform Westerkwartier

Het Huurdersplatform Westerkwartier is er voor de huurders van Wold & Waard. Het is als huurdersorganisatie de formele gesprekspartner van Wold & Waard. Wij hechten veel waarde aan het betrekken van huurders bij het beleid en beheer van Wold & Waard. Daarom hebben afgesproken samen op te trekken, zodat wij elkaars belang en doelen kunnen versterken.
Meer informatie leest u op Meedenken in het Huurdersplatform. Het platform heeft ook een eigen website: www.huurdersplatformwesterkwartier.nl.

Samenwerken met maatschappelijke organisaties en dorpen

Goed wonen is meer dan een huis alleen. Ook onderwijs, werk, maatschappelijke deelname, welzijn en zorg moeten goed geregeld zijn. De invulling daarvan is niet aan ons. Maar we voelen ons wel betrokken en zoeken daarom de samenwerking met partners op deze terreinen. Op de pagina 'Fijner wonen dankzij fondsen en instanties' informeren we huurders over de mogelijkheden. 
Wold & Waard zoekt ook het contact met de dorpen. Veel dorpen hebben een dorpsvisie opgesteld. Deze vormen een belangrijke basis voor onze vastgoedvisies.